Sök
  • Form i fokus – digital
  • Övningar i svensk grammatik
Sök Meny

Licensvillkor

Gällande fr.o.m. 2019-01-18 och tills vidare.

1. Allmänt

1.1 Dessa licensvillkor (”Licensvillkoren”) gäller för den eller de internettjänster, digitala läromedel och liknande tjänster och produkter som vid var tid tillhandahålls av Stiftelsen Folkuniversitetets förlag, organisationsnummer 845000-6674, (”Folkuniversitetets förlag”).

1.2 Folkuniversitetets förlag uppdaterar fortlöpande sitt utbud av tjänster och produkter och förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till information i erbjudna tjänster och produkter, och även upphöra att tillhandahålla dessa.

1.3 Avtal om tillgång till tjänster och produkter som tillhandahålls av Folkuniversitetets förlag ingås av en fysisk eller juridisk person (”Licenstagaren”) för egen eller dess användares (”Användarna”) nyttjande av Tjänsten och produkterna.

1.4 Abonnemangsavtal mellan Folkuniversitetets förlag och Licenstagaren (”Abonnemangsavtalet”) omfattar de tjänsten (”Tjänsten”), och tillhandahålls på de ekonomiska villkor som parterna kommit överens om i Abonnemangsavtalet, samt i enlighet med Licensvillkoren. Om inget annat är överenskommet mellan parterna ingår Licenstagaren ett Abonnemangsavtal med Folkuniversitetets förlag genom att mottaga inloggningsuppgifter för Tjänsten, se punkten 7.1.

2. Upplåtelse och rättigheter

2.1 Samtliga rättigheter till Tjänsten och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter, tillhör Folkuniversitetets förlag och/eller tredje part med vilken Folkuniversitetets förlag har träffat avtal. Uppgifter om upphovsrätt och copyright och andra äganderättsmeddelanden i Tjänsten eller på levererad produkt, och därtill hörande dokumentation, ska bibehållas av Licenstagaren och får inte avlägsnas.

2.2 Licenstagaren och Användarna erhåller inte någon rätt till Tjänsten utöver vad som uttryckligen anges i Abonnemangsavtalet och Licensvillkoren.

2.3 Folkuniversitetets förlag upplåter till Licenstagaren en icke exklusiv, icke upplåtbar eller överlåtbar, rätt att under Abonnemangsavtalets giltighetstid låta Användarna använda Tjänsten i enlighet med Abonnemangsavtalet och Licensvillkoren, för Licenstagarens interna bruk.

2.4 Med ”Licenstagarens interna bruk” menas användning av Tjänsten (som definieras nedan) för Licenstagarens egen verksamhet, men inte att Licenstagaren vidareupplåter eller vidareförmedlar Tjänsten till tredje man. Närmare om gränserna mellan tillåten och otillåten användning av Tjänsten anges nedan.

3. Närmare om användning av tjänsten

3.1 Tjänsten får endast användas av Användarna. Användarna får inte upplåta eller överlåta sin rätt till användning av Tjänsten eller delar därav eller på annat sätt disponera eller förfoga över Tjänsten. Om Användarnas anknytning till Licenstagaren upphör har dessa inte längre någon rätt att använda Tjänsten.

3.2 Användarna får inte, utöver vad som krävs för Användarnas egen användning av Tjänsten, överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida användarbehörigheter som de tilldelats av Folkuniversitetets förlag.

3.3 Användarna får inte heller överlåta eller upplåta innehållet i Tjänsten, t.ex. genom att framställa exemplar av Tjänsten och dess innehåll, tillgängliggöra Tjänsten och dess innehåll till tredje man, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning.

3.4 Vid användningen av Tjänsten är Användarna även skyldiga att iaktta de övriga föreskrifter, anvisningar och begränsningar för respektive Tjänst samt övriga anvisningar som utfärdas av Folkuniversitetets förlag eller tredje part med vilken Folkuniversitetets förlag träffat avtal.

3.5 Folkuniversitetets förlag har rätt att utan föregående varning stänga av Användarna från vidare användning av Tjänsten om misstanke finns om att denne använder Tjänsten i strid med Licensvillkoren eller Abonnemangsavtalet.

3.6 Användarna kan inom ramen för Tjänsten och enligt de närmare begränsningar som meddelas av Folkuniversitetets förlag lagra Resultat hos Folkuniversitetets förlag. Licenstagaren ansvarar för att all sådan lagring och behandling av materialet sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Folkuniversitetets förlag ska behandla sådant material konfidentiellt. Licenstagaren ska hålla Folkuniversitetets förlag skadeslöst för alla ersättningskrav, kostnader och andra eventuella skador som sådant material kan orsaka Folkuniversitetets förlag. Folkuniversitetets förlag förbehåller sig rätten att radera sådant material vid misstanke om att det inte lagrats och/eller behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och om Användarnas rätt att använda Tjänsten upphör.

4. Testperiod

4.1 Om Folkuniversitetets förlag och Licenstagaren träffat särskild överenskommelse om en testperiod avseende Tjänsten, gäller följande.

4.2 Överenskomna och namngivna användare får under den begränsade tid som anges i överenskommelsen (”Testperioden”) tillgång till Tjänsten i syfte att testa dessa. Ingen ersättning utgår till Folkuniversitetets förlag för sådan användning av Tjänsten.

4.3 Vid all användning av Tjänsten under Testperioden gäller dessa licensvillkor i tillämpliga delar med undantag för betalningsbestämmelsen, punkt 9.

5. Behandling av personuppgifter

5.1 De personuppgifter som lämnas av Licenstagaren i samband med beställning och användning av Tjänsten (”Personuppgifterna”) behandlas av Folkuniversitetets förlag i enlighet med dataskyddsförordningen samt vid var tid gällande lagstiftning. Närmare information om behandlingen av Personuppgifterna finns i Folkuniversitetets förlags Integritetspolicy

5.2 Personuppgifterna kommer att användas för administration av Tjänsten och för Folkuniversitetets förlags uppfyllande av Abonnemangsavtalet, statistiska ändamål och för säkerställande av Tjänstens säkerhet. Personuppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga för dessa ändamål. Licenstagaren har rätt att begära information från Folkuniversitetets förlag om behandlingen av Personuppgifterna samt att begära att felaktiga uppgifter rättas.

5.3 Folkuniversitetets förlag ansvarar ej för registrering av personuppgifter som Licenstagaren eller Användarna på egen hand genomför i samband med användning av Tjänsten. Licenstagaren eller Användarna ansvarar för att innehållet i sådant material inte utgör och att sådant förfarande inte innebär brott mot, eller görs i strid mot, lag eller andra regler, såsom exempelvis upphovsrättslagens eller brottsbalkens bestämmelser. Licenstagaren åtar sig att hålla regelbunden tillsyn över nämnt material. Om material därvid kan vara av nämnd art ska detta omgående raderas eller tas bort samt Folkuniversitetets förlag underrättas härom. Även Folkuniversitetets förlag äger rätt att, om detta skulle komma till Folkuniversitetets förlags kännedom, radera eller ta bort sådant material. Kunden ska vid brott mot nämnda åtaganden hålla Folkuniversitetets förlag respektive företrädare för Folkuniversitetets förlag skadeslösa för den eventuella skada dessa kan lida till följd härav.

6. Tekniska krav

Licenstagaren och Användarna ansvarar för att det finns en fungerande uppkoppling mellan Användarna och Anslutningspunkten (se definition nedan). Vidare ansvarar Licenstagaren och Användarna för de därmed förenade kostnaderna samt för installation av all eventuell erforderlig programvara.

7. Leverans och support

7.1 Tjänsten tillhandahålls i av Folkuniversitetets förlag anvisad anslutningspunkt (”Anslutningspunkten”). Om inte parterna har kommit överens om annat är Anslutningspunkten den punkt eller de punkter där Folkuniversitetets förlag kopplar samman Tjänsten med internet.
Tjänsten är levererad då inloggningsuppgifter till denna skickats till den av kunden vid beställningstillfället angivna e-postadressen. Licenstagaren ansvarar därefter för all hantering av lärar- och elevkonton.

7.2 Under avtalstiden har Folkuniversitetets förlag rätt att helt eller delvis stänga Tjänsten för att utföra uppdatering, underhåll och liknande åtgärder, se Folkuniversitetets förlags webbplats för närmare information om planerade underhållsåtgärder.

7.3 Teknisk support och användarsupport, (tillsammans ”Support”) för Tjänsten, tillhandahålls av Folkuniversitetets förlag, eller av tredje man för Folkuniversitetets förlags räkning, på vardagar och under kontorstid. Till dess annat anges av Folkuniversitetets förlag tillhandahålls Support utan särskild ersättning.

7.4 Support innefattar inte support, underhåll, felsökning/felavhjälpning eller liknande åtgärder avseende Licenstagarnas eller Användarnas program- eller maskinvara, internetförbindelser och/eller produkter/tjänster som inte tillhandahållits av Folkuniversitetets förlag eller för vilka Folkuniversitetets förlag inte uttryckligen ansvarar.

8. Fel eller brister

8.1 Vid fel eller brist i Tjänsten i Anslutningspunkten, ska Licenstagaren kontakta Folkuniversitetets förlag för åtgärd, se kontaktuppgifter nedan för felanmälan.

8.2 Folkuniversitetets förlag ansvarar för fel eller brist i Tjänsten som innebär att Tjänstens innehåll eller funktion inte i väsentliga avseenden uppfyller Folkuniversitetets förlags vid var tid tillämpade tjänstebeskrivningar, och att felet eller bristen är möjliga att hänföra till Folkuniversitetets förlag. Folkuniversitetets förlag ansvarar inte för fel eller brister som är hänförliga till Licenstagaren, Användarna eller tredje man för vilken Folkuniversitetets förlag inte uttryckligen ansvarar.

8.3 Vid fel eller brist i Tjänsten som inte avhjälps inom skälig tid och som innebär att Användarnas användning av Tjänsten påverkas väsentligen negativt har Licenstagaren rätt till skäligt prisavdrag från tidpunkten för felanmälan till dess att felet eller bristen avhjälps. Om felet eller bristen är väsentligt och inte avhjälps inom en skälig sista frist, har Licenstagaren rätt att säga upp Abonnemangsavtalet helt eller i berörda delar. Detta tillsammans med bestämmelserna i punkten 11 reglerar uttömmande Folkuniversitetets förlags ansvar vid fel eller brist i Tjänsten.

9. Betalning

9.1 Licenstagaren är skyldig att erlägga avtalade, eller i annat fall vid var tid gällande, avgifter för all användning av Tjänsten.

9.2 Avgift för abonnemang erläggs mot faktura med betalningsvillkor trettio (30) dagar netto från fakturadatum.

9.3 Vid dröjsmål debiteras lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift. Vid betalningsdröjsmål har Folkuniversitetets förlag rätt att tillfälligt stänga av Användarnas tillgång till Tjänsten till dess att samtliga förfallna belopp erlagts och/eller säga upp Abonnemangsavtalet till upphörande fjorton (14) dagar efter betalningspåminnelse.

9.4 Samtliga belopp i Abonnemangsavtalet och Folkuniversitetets förlags prislista anges exklusive moms. Kunden ansvarar för mervärdesskatt, andra skatter och offentliga avgifter som utgår eller kan komma att utgå med avseende på Tjänsten. Undantag: Vid köp av en (1) enstaka licens anges priset inklusive moms.

10. Force Majeure

10.1 Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter, enligt Abonnemangsavtalet eller Licensvillkoren, som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll (”Force Majeure”), innefattande men inte begränsat till krig och mobilisering, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brist på naturtillgångar, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripanden, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsten, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

10.2 Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav samt dess upphörande.

10.3 Om Abonnemangsavtalets fullgörande och uppfyllande av Licensvillkoren omöjliggörs under nittio (90) dagar på grund av Force Majeure har vardera part rätt att genom skriftligt meddelande till den andra parten häva Abonnemangsavtalet.

11. Ansvarsbegränsning och reklamation

11.1 Folkuniversitetets förlags sammanlagda ansvar gentemot Licenstagaren är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till den ersättning som Folkuniversitetets förlag erhållit under de senaste tolv (12) månaderna från Licenstagaren enligt Abonnemangsavtalet. Folkuniversitetets förlag ansvarar inte gentemot någon annan än Licenstagaren, såsom t.ex. Användarna, Licenstagarens kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

11.2 Reklamation och andra anspråk ska framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att part upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom en (1) månad från det att omständigheten inträffade, varefter anspråket annars förfaller.

12. Avtalstid

12.1 Abonnemangsavtalet gäller, om inte annat avtalats, från datum för leveransen av Tjänsten, vilken sker direkt efter beställning, och därefter under licensens giltighetstid, vilken är tolv (12) månader räknat från leveransen.

12.2 Utöver vad som i övrigt anges i Abonnemangsavtalet och Licensvillkoren har part rätt att med omedelbar verkan säga upp Abonnemangsavtalet om motparten:
a) begått avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom tjugo (20) dagar från mottagande av andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet, eller
b) inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på väg mot obestånd.

12.3 Från och med dagen för Abonnemangsavtalets upphörande har Licenstagaren inte längre någon rätt att använda Tjänsten. I den mån Folkuniversitetets förlag har lagrat Resultat från Användarna eller annat material i anslutning till Tjänsten har Folkuniversitetets förlag rätt att efter trettio (30) dagar från att Abonnemangsavtalet upphört radera sådant material.

12.4 Vid förlängning av Licenstagarens abonnemang skall vid var tid tillämpade allmänna villkor och Abonnemangsavtal gälla även framgent.

13. Ändring av licensvillkor

Folkuniversitetets förlag har rätt att ändra Licensvillkoren utan föregående godkännande från Licenstagaren. Licenstagaren kommer att informeras om sådana ändringar som är till väsentlig nackdel för denne och sådana ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter det att Licenstagaren underrättats om ändringen. Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Licenstagaren har denne rätt att senast fjorton (14) dagar innan ändringens ikraftträdande underrätta Folkuniversitetets förlag om att Licenstagaren säger upp Abonnemangsavtalet till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska vara skriftlig.

14. Lagval och domsrätt

Svensk materiell rätt ska tillämpas på Licensvillkoren. Tvister hänförliga till Licensvillkoren ska prövas av tingsrätten som första instans.

Kontaktuppgifter (felanmälan)

Folkuniversitetets förlag
Box 2116
220 02 Lund
telefon 046-14 87 20
e-post info@folkuniversitetetsforlag.se